ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

Ölçme - DeğerlendİrmeEğitim sürecinde, ölçme değerlendirme etkinlikleri kullanılmasıyla; programın hedeflerine ne derece ulaştığı, güçlü ve zayıf yönleri; programın ne derece başarılı olduğu; eğitimcilerin ne derece başarılı olduğu ortaya konulabilir.

TANIMLAR

Ölçme (Measurement) Nedİr?

Belli bir özelliğe sahip olunup olunmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir.

Değerlendirme (Evaluation) Nedİr?

Ölçme sonuçlarını bir ölçüte vurarak bir değer yargısına bir karara ulaşma işlemidir.

Durum Belirleme (Assessment) Nedir?

Ölçme sonuçlarının bireylerin performansları hakkında bilgi verecek biçimde kullanılması ve bir yargı içermekten daha çok bireylerin öğrenmeleri hakkında var olan durumun ortaya konulmasıdır.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim sürecinde öğrenciye kazandırılması öngörülen hedef ve davranışların ne ölçüde kazandırıldığının çeşitli araçlar yardımıyla ortaya konulmasıdır.

DEĞERLENDİRME TÜRLERİ

Tanılayıcı Değerlendİrme (Diagnostic Evaluation)

Öğretimden önce öğrencinin ön bilgisinin, güçlü ve zayıf yönlerinin ya da özelliklerinin belirlenmesi,

Biçimlendirici Değerlendirme (Formative Evaluation)

Öğretim sürecinde öğrenme eksikliklerinin ve yanlışlarının belirlenmesi

Düzey Belirleyici Değerlendirme (Summative Evaluation)

Öğretim süreci sonunda, not vermek amacıyla başarı düzeyinin ya da kazanımların gerçekleşme durumunun belirlenmesi

NEDEN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME?

Öğretmenler İçin:

-Öğrencilerim belirtilen ders amaçlarına ne ölçüde ulaştılar?
-Konuya ne kadar zaman ayırmalıyım?
-Konuyu daha etkili bir yolla sunabilir miyim?
-Öğrencilerim bu dersin hangi bölümlerini daha önemli buldu?
-Öğrencilerime hangi notları vereyim?

Öğrenciler İçin:

Ders içeriğini öğrendim mi?
Bu dersi daha iyi öğrenmek için ne yapmalıyım?
Öğretmenimin bu derste en çok neye önem verdiğini biliyor muyum?
Bu dersten kaç alıyorum?

Açı Koleji’nde Ölçme - Değerlendirme

Açı Koleji’nde uyguladığımız tüm ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin temel amacı, öğrencilerimizin belirlenen gelişim alanlarında gösterdiği ilerleme, kazanım ve beceri edinme düzeylerini tespit edebilmek, sınıf ve yaş düzeylerine göre gelişimlerini sağlayabilmektir. Aynı şekilde öğrenme kayıplarını tespit edebilmek ve telafi edebilmek hedefiyle çalışmaktayız.

Geleneksel yöntemlerin yanı sıra yeni nesil ölçme-değerlendirme tekniklerini de kullanmakta bu süreçte velilerimizi düzenli olarak bilgilendirmekteyiz.

Sınıf içi ve okul içi uygulamalarımızın yanı sıra, zincir okullarımızla işbirliği içerisinde, Türkiye genelinde uygulamalar yapmakta öğrencilerimizi ulusal sınavlara hazırlamaktayız.

Açı Koleji olarak ölçme ve değerlendirme çalışmalarındaki temel amacımız 21.yüzyıl standartlarında bir öğrenme iklimi kurmak ve öğrencilerimizi gerçek hayata hazırlayabilmektir. Bu nedenle eğitim-öğretim faaliyetlerimizi hem süreç hem de sonuç odaklı bir şekilde takip etmekte, yapılandırmacılık temelli, tam öğrenme amaçlı, proje ve performans çalışmalarına gerekli önemi vererek, gerek çoktan seçmeli gerekse açık uçlu maddelerden oluşan kitlesel sınavlar değerlendiriyoruz.

Ölçme-değerlendirme çalışmalarında dört temel amacımız bulunmaktadır:

-Öğrenmeye hazır bulunmuşluk düzeyinin tespiti -Öğrenme eksikliklerinin tespiti -Ulaşılan öğrenme düzeyinin tespiti -Öğretim hizmetinin etkililiğinin tespiti -Açı Koleji olarak aynı kalite ve standartlarda etkili ve verimli ölçme-değerlendirme çalışmalarının dönüt verdiği bir öğrenme iklimi oluşturmak için çalışıyoruz.